Současný obecní znak používají Branišovice od roku 2001. Vytvořil jej heraldik Miroslav Pavlů, který je autorem řady dalších obecních znaků v širokém regionu na základě historických branišovických reálií sahajících do 17. století.

První obecní pečetě Branišovic jsou známy z roku 1675. V této době probíhá nové osídlování vesnice, která po třicetileté válce zpustla, a nikdo tam nežil. Na obou je vyobrazen vodní pták (pravděpodobně volavka nebo čáp, stojící ve vodě obklopen dvěma vinnými hrozny. Třetí a nejmladší pečeť pochází ze sklonku téhož století, z roku 1698 a lze na ní vidět stejné motivy. Všechny tři tyto pečeti mají společný i nápis, který pečeť obklopuje: stojí na něm: „sigil pagi Frainspitz“ , což v překladu z latiny znamená prosté „pečeť obce Branišovice“ . Tyto staré pečeti se jako obecní znak používaly ještě na začátku padesátých let 20. století, kdy je lze vidět na razítku Místního národního výboru.

Také obec Vinohrádky, vzniklá v roce 1783, měla svoji pečeť. Známa je pouze jedna, pocházející z roku 1824. Na ní je zobrazen poměrně jednoduchý výjev skládajícím z vinného hroznu a vinařského nože obklopeného vavřínovým listem s iniciálami obce W B. Přítomnost vinařských motivů ve všech obecních pečetích, jež navíc dělí téměř 150 let, dokládá dlouhou a silnou vinařskou tradici.

Současný obecní znak obec používá od roku 2001. Navrhl jej právě na základě starých pečetí Miroslav Pavlů. Díky tomu, že autor je heraldik, tedy odborník na erby a znaky, odpovídá branišovický znak zažitým heraldickým pravidlům například co se týče správného mísení barev. Autor do znaku použil jakožto ústřední motiv vodního ptáka, jehož identifikoval jako volavku. Tohoto ptáka zvolil jako méně obvyklou heraldickou figuru, než je čáp objevující se častěji v obecních znacích. Modré pole, v němž volavka stojí, symbolizuje místní rybníky, staletý charakteristický prvek naší krajiny. Opomenuty nezůstaly ani vinařské symboly a ve znaku se objevují jak vinné hrozny, tak vinařské nože. Tyto motivy lze nalézt jak na pečeti Branišovic, tak Vinohrádek. Vinohrádky v současnosti vlastní znak nemají.

Heraldickým jazykem lze branišovický znak charakterizovat takto: Branišovický znak tvoří stříbrný gotický štít s modrým hrotem shora. Stříbrná volavka v modrém poli hledící vpravo ve zlaté zbroji (jako zbroj se označuje vše, co může být v boji použito jako zbraň, v případě ptáků zobák a nohy). Dále červené hrozny révy a modré vinařské nože ve stříbrném poli.