Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Branišovice

Audit Family Friendly Community

LogoNaše obec se zapojila do projektu „audit familyfriendlycommunity“, jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší obci. Klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce, a chceme naslouchat Vašim potřebám. Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady.

Kontaktní osobou pro tento projekt se stala komunitní sociální pracovnice obce, která Vás bude auditem provázet.

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je audit obec přátelská rodině – audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojilo se již dvacet osm obcí měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. Více informací naleznete na www.affc.cz.

Logo
Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v naší obci

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Jelikož opravdu každý bude mít možnost se zapojit a vyjádřit svůj názor, chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete. O konkrétní možnosti zapojení se budete včas informováni.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Aktuální informace o průběhu auditního procesu jsou k dispozici na této stránce webu naší obce. Může Vám je také poskytnout pověřená osoba, Jana Daníčková, komunitní sociální pracovnice obce Branišovice, tel.: 606 671 771.

Více informací naleznete na stránkách projektu www.affc.cz.

Mgr. Marek Sovka
starosta obce Branišovice

Informace o jednotlivých aktivitách projektu a jeho průběhu budou průběžně doplňovány a aktualizovány, proto prosím sledujte novinky, na které budete také upozorněni prostřednictvím FB Obce Branišovice, SMS rozhlasu a letáčky umístěnými na obecní vývěsce, v prostorách komunitního centra a na nástěnce v Mateřské škole Branišovice a Jednota Coop Branišovice.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Přijďte se zajímat o to, jaké má obec Branišovice plány a vize pro rodinu. Přijďte s námi sdílet, co v Branišovicích postrádáte, diskutovat a dále posouvat život dětí až po seniory.

V rámci projektu se uskuteční 2 workshopy:
3. dubna 2022 začneme diskusi tím, že zmapujeme současnou situaci (I. workshop);
15. května 2022 pak budeme pokračovat zjišťováním Vašich reálných potřeb a přání vztahující se k prorodinné a proseniorské politice naší obce (II. workshop).

Pozvání platí pro každého, komu na aktivním a spokojeném životě v Branišovicích záleží.

Pověřená osoba projektu se také již v březnu  zúčastnila   výroční schůze spolku Klubu důchodců a jejich přátel v Branišovicích, aby místní seniory osobně s projektem seznámila, představila jeho historii a principy a zjistila, jak vidí místní občané seniorského věku stav proseniorské politiky v Branišovicích. Dále proběhla diskuze nad přáními jednotlivých účastníků, tedy nad tím, co jim v Branišovicích chybí a co by si zde přáli. Následně všechny přítomné pozvala na oba plánované workshopy.

I. WORKSHOP PROJEKTU „AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY“

Přijměte naše srdečné pozvání na „Branišovické nedělní odpoledne“, které se bude konat již 3. dubna od 14:30 hod v komunitním centru.

Tento den začneme diskusi tím, že zmapujeme současnou situaci, a to prostřednictvím následujících kroků:

  • představením průběhu workshopu a životních fází;
  • souhrnem prorodinných opatření uplatňovaných v obci;
  • pojmenováním „současného stavu“, tzn. vypracováním souhrnu prorodinných a proseniorských aktivit a opatření v naší obce;
  • stanovením dalšího postupu.

Leták

Ačkoliv komunitní i spolkový život v obci je velice pestrý, cílem vedení obce je především naslouchat lidem, kteří zde žijí a reagovat na jejich potřeby. Proto se naše obec zapojila do  projektu “ Audit Family Friendly Community „, který je dobrým průvodcem k tomu, aby si obec udělala prvotní analýzu toho, jestli vše, co se v obci děje, je občany vyžadováno a přijímáno.

Samotná realizace projektu započala již v únoru 2022, kdy byla sestavena  projektová skupina, jenž je složena ze zástupců různých cílových skupin v různých životních fází (od období těhotenství, přes seniory až po osoby se speciálními potřebami).

V neděli 3. dubna 2022 se v komunitním centru v Branišovicích, při příležitosti konání I. workshopu, sešlo vedení obce s členy projektové skupiny a obyvateli, kteří projevili zájem o účast. S projektem nás všechny přijela blíže seznámit odborná poradkyně, paní Mgr. Gabriela Vybíralová.

Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Nedělní odpoledne

Díky projektu (Auditu Family Friendly Community) obec Branišovice získala ucelený přehled o současném stavu opatření, které se týkají kvality rodinného života obyvatel obce napříč věkovými skupinami a životními fázemi, z pohledu samotných obyvatel. Prostřednictvím dílčích aktivit měli zástupci obce možnost naslouchat potřebám občanů a vyhodnotit potřebnost aktuálních opatření pro rodiny. Došlo k přímému otevřenému mezigeneračnímu dialogu, kdy každý přítomný občan mohl sám za sebe vyjádřit svůj názor a myšlenku týkající se aktuálních opatření, které jsou v obci již realizovány.

V období mezi jednotlivými setkáními s občany (I. a II. workshop)  mohou  děti či jejich rodiče doručit do komunitního centra v pondělí 9. 5. 2022 od 18:00 do 18:30 hod obrázky svých přání, tzn. toho, co jim v Branišovicích chybí a co by si zde přály. Prosíme rodiče, aby obrázky doplnili slovním komentářem a věkem dětí. Obrázky můžete přinést případně také při příležitosti účasti na komunitních klubech či v neděli při příležitosti oslav mezinárodního dne rodiny.

Tato projektová aktivita rovněž  probíhá v rámci činnosti výtvarno-keramického komunitního klubu a MŠ Branišovice.

Obrázky


V rámci „TÝDNE PRO RODINU„, tzn. od 9. 5. do 15. 5. 2022 bude v prostorách KC umístěna vernisáž výše uvedených dětských prací a „strom nápadů„, do kterého mohou občané v provozní době vhazovat své nápady a náměty na to, co by v Branišovicích uvítali. Je možné také využít elektronické verze. Každý Váš návrh a nápad nás zajímá, tak se nám ho nebojte sdělit!

Strom nápadů

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 proběhlo také setkání pověřené osoby projektu, paní Daníčkové, se zástupci místní mládeže. Na tomto setkání proběhl brainstorming nápadů, z nichž některé jsou opravdu velmi originální.

Obrázek

Mládež

Mládež

V pátek 13. 5. 2022 se také, při příležitosti oslav týdne pro rodinu, konala beseda na téma „Hněv v mateřství a rodičovství„, na níž navazovala diskuze focusní skupiny maminek malých dětí nad jejich potřebami a přáními směrem k prorodinné politice v obci, z níž opět vzešlo několik zajímavých podnětů.

V neděli 15. 5. 2022 se pak budeme sesbíraným podnětům věnovat podrobněji, vč. sestavení priorit. To znamená, že to budete VY, kdo vybere ty nejžádanější přání a aktivity.

II. WORKSHOP PROJEKTU „AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY“

Při příležitosti oslavy MEZINÁRODNÍHO DNE RODINY přijměte naše další srdečné pozvání na setkání občanů Branišovic. V rámci něj se nejen podíváme do historie Branišovic, ale především: 

  • vyhodnotíme současný stav prorodinné politiky v naší obci;
  • budeme zjišťovat věcné potřeby a přání Vás, občanů Branišovic;
  • stanovíme priority, tzn. že VY vyberete, které návrhy odráží přání většiny z Vás;
  • společně zformulujeme konkrétní opatření a vytvoříme návrh pro jednání zastupitelstva.

V červnu 2022 následně proběhne jednání zastupitelstva obce, na základě kterého budou vybrána nejméně 3 navržená opatření k realizaci na základě Dohody o cílech, díky čemuž se vedení obce zaváže k tomu, že udělá maximum proto, aby byla vybraná přání občanů opravdu splněna.

Leták 

 

Ani 15. 5. 2022 jsme nezaháleli a při příležitosti mezinárodního dne rodiny jsme se sešli v rámci II. workshopu projektu Audit Family Friendly Community. Setkání bylo opravdu velmi přínosné. Všichni zúčastnění se zodpovědně zhostili své úlohy, kterou byl výběr a prioritizace návrhů na opatření prorodinné a proseniorské politiky, která by se měla v obci v průběhu následujících 3 letech realizovat.

Protože se díky dílčím setkáním focusních skupin a stromu nápadů ve fyzické i elektronické podobě sešlo opravdu obrovské množství nápadů, návrhů a podnětů, bylo opravdu z čeho vybírat. Všichni účastníci současně měli možnost návrhy doplnit i o další vlastní nápady.

Obrázky

Stromu nápadů

Stromy nápadů

Stromy nápadů

Stromy nápadů

Obrázky

Občerstvení

Strom nápadů

DOHODA O CÍLECH

Na základě Vašich podnětů bylo 28. 6. 2022 zastupitelstvem obce Branišovice schváleno 10 opatření, která se budou v následujících 3 letech realizovat. Ani na zbývající návrhy se však nezapomíná. Všechny nápady byly představiteli obce vzaty v potaz a ty, které prozatím nejsou v blízké době v plánu nebo se již dokonce nerealizují, byly zařazeny do zásobníků projektů.

Potvrzení

Seznam

Seznam

Seznam

Všem, kteří nám poskytli zpětnou vazbu a do projektu se zapojili, touto cestou mnohokrát děkujeme za spolupráci! Tímto ale možnost sdělit nám Váš návrh či nápad pro zlepšení prorodinného klimatu v obci nekončí. I nadále Vám budeme rádi naslouchat. K tomuto účelu můžete i nadále, mimo jiné, využívat „Strom nápadů“, který zůstává dlouhodobě umístěný v prostorách komunitního centra u kanceláře komunitní sociální pracovnice, která Vás ráda vyslechne i osobně.

Za projektovou skupinu,Jana Daníčková

ZÍSKALI JSME ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁT!

V zastoupení naší obce převzal dne 18. května 2023, z rukou hejtmana JMK Jana Grolicha a vedoucího odboru sociálních věcí Petra Horehledě, starosta obce Marek Sovka, za doprovodu komunitní sociální pracovnice Jany Daníčkové, základní certifikát Audit Family Friendly Community. Poblahopřála nám také místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, paní Marie Oujezdská.

Společná fotografie


Absolvovali jsme první fázi, kdy se naši občané mohli vyjádřit, jaké aktivity nebo opatření by se v obci měla realizovat.  Jsme na začátku našeho úsilí mít obec přátelskou rodinám a jedeme dál! 

Své nápady a návrhy nám můžete zasílat nadále i Vy! Využít k tomuto účelu stále můžete „Strom nápadů“, umístěný v prostorách KC nebo elektronického formuláře,  v rámci kterého nám můžete nabídnout i Vaši pomoc nebo služby!

Pro zvětšení klikni na fotografii nebo obrázek

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2

Zajímavé informace

Virtuální prohlídka

Odstávky energie

Fotogalerie

Mapové podklady

​​

1222

První písemná zmínka

​​

Oranžová stuha

Vítěz v JMK, Inovativní obec v JMK

​​

1805 – 1811

Budování Císařské silnice

​​

2022

Vydání knihy Dějiny Branišovic


Obec Branišovice Obec Branišovice