Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Branišovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

· na úřední desce u OÚ

· na internetové úřední desce

· informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

· osobně na Obecním úřadě v Branišovicích

· telefonicky na tel. č.: 515 337 519

Písemně

· na adrese: Obec Branišovice, Branišovice 57, 67177 Branišovice

Elektronickou poštou

· e-mail: starosta@branisovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

· utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

· obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

· skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

· skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění