Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:


zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahují poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů


Obec Branišovice byla postižena povodněmi dne 12. 9. 2014, 13. 7. 2016 a 26. až 27. 6. 2020. Povodeň je vždy způsobena přívalovými srážkami, kdy voda stéká do Horního branišovického rybníka, ten se naplní a přes bezpečnostní přeliv odtéká přebytečná voda do Olbramovického potoka. Zvýšena hladina vody v korytě se vylévá do okolí, zaplavuje zahrady a sklepy rodinných domů.


Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Branišovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry


Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí – POVIS.

Místa ohrožená přívalovou povodní

Historické povodně


Povodňové události 26. 6. 2020
Na vozovce mezi Olbramovicemi a Branišovicemi došlo v délce 100 m k odtoku vody z polí a nánosu na těleso silnice. Propustek pod silnicí byl zacpaný splaveninami z polí, bylo třeba jej pročistit a vodu odčerpat na protější pole.
Povodňové nebezpečí 27. 6. 2020
V 9:20 bylo HZS oznámeno, že dochází k přetékání vody přes korunu hráze Horního branišovického rybníka, tvorbě velké laguny vody v intravilánu obce a postupnému zaplavování zahrad. Průtoku vody v Olbramovickém potoce bránily břehové porosty a splaveniny v korytě. Došlo k odčerpání vody z vytvořené hráze a následnému odklizení této hráze.