První písemná zmínka o Branišovicích pochází z roku 1222 a patří k nejstarším v našem regionu. Původní osídlení vsi zřejmě bylo české. Prvním majitelem byla Staroboleslavská kapitola, která v roce 1276 prodala desátky nedalekému dolnokounickému klášteru Rosa Coeli. Dalším držitelem vsi byl roku 1310 Ota z Poleradic (též z Branišovic) držící Branišovice zástavou od již zmíněného kláštera. Kounický probošt Rulant následně v roce 1326 prodal ves Elišce Rejčce, vdově po králích Václavovi II. a Rudolfovi I. Král Jan Lucemburský tehdy prodej potvrzoval. Když Eliška zemřela, odkázala všechny své statky (14 osad, mezi nimiž byly i Branišovice) Starobrněnskému klášteru, který v roce 1323 založila. Majetkem tohoto kláštera zůstala naše obec dlouhá staletí.

Zničení a obnova vesnice

Ves významně utrpěla za třicetileté války. Její obyvatelstvo, které v té době přešlo k protestantskému náboženství, z ní kvůli válce uteklo a ves zpustla. Až v roce 1673, dvacet pět let po vestfálském míru, našla sčítací komise v obci pět domů osedlých Čechy a Němci. Z této doby také pocházejí nejstarší dochované obecní pečetě s vyobrazením vodního ptáka a vinných hrozny; ty se později staly základem pro moderní znak obce. Následující roky se nesly ve znamení obnovy a rozmachu vsi. Byla postavena nová hlavní loď místního zpustlého kostela a roku 1710 přibyla socha svatého Jana Nepomuckého na severním okraji obce a zřejmě také malá kaplička v kopcích nad Branišovicemi. Do roku 1749 byly již osazeny všechny domy a dalších jedenáct vystavěno.

Z této doby také pochází nejstarší dochovaná podrobnější mapa Branišovic. Jde o mapu prvního vojenského mapování. Zachycuje Branišovice jako jedinou krátkou ulici, kostel, statek, dvě sakrální stavby (sochu svatého Jana Nepomuckého a kapličku na kopci za vesnicí). Horní a Dolní rybníky se nacházely zhruba na stejném prostoru jako dnes, Střední pak ležel přímo ve středu dnešní obce. Čtvrtý z nich, Polkovický, se rozkládal za Horním rybníkem a názvem odkazuje k ve středověku zaniklé si Polkovice ležící mezi Branišovicemi a Babicemi (dnešní Olbramovice).